Regels

Huisregels

Door het terrein te betreden ga je akkoord met de regels van het festival. Als er twijfel
bestaat hebben de staff en de medewerkers het recht om te oordelen over de interpretatie
ervan. Ganbaro vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijke
goederen en verwondingen opgelopen tijdens de conventie. In alle gevallen waar de Belgische
wetgeving noch de huisregels een duidelijk antwoord verschaffen, beslist de vzw.

Voedsel, drinken en roken

Consumptie van voedsel of drank zijn toegelaten behalve in de dealerroom en op de
sportmatten. Al het afval moet in de vuilnisbakken gedeponeerd worden. Buiten het
conventiegebied willen we het ook proper houden, dus gooi a.u.b. daar ook uw afval in de
desbetreffende vuilnisbakken.
Roken is ten strengste verboden in het gebouw!

Badgebeleid & bagage

Iedere bezoeker heeft te allen tijde een toegangsbewijs bij zich. Indien de
bezoeker zijn/haar bewijs niet kan tonen aan de controleur (dit kan zowel een stafflid als
vrijwilliger zijn), dan heeft deze laatste het recht om de bezoeker te wijzen naar de kassa of
het recht om de bezoeker de verdere betreding van het terrein te ontzeggen.

De staff valt te herkennen aan de badge of het staff T-shirt. Vrijwilligers vallen te herkennen aan hun crew T-shirt, stewards aan hun fluovestje.

Leden van de staff hebben het recht om jassen, tassen en ander materiaal dat misplaatst is te
verwijderen. De bezoeker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage en
Ganbaro vzw en haar leden hebben geen schuld bij enige schade toegebracht aan of verlies
van zijn of haar bagage. Er is een betaalde vestiaire beschikbaar tegenover de kassa.

Fotografie, video, GSM’s en elektronica

Wanneer men een evenement door Ganbaro vzw betreedt, gaat u akkoord met de
mogelijkheid dat u mogelijk gefilmd of gefotografeerd wordt voor promotionele en/of
veiligheidsredenen. Dit word duidelijk gemaakt bij het betreden van het evenement.

Het filmen uit veiligheidsoverwegingen is toegestaan bij wet. Camera’s kunnen geplaatst worden op plaatsen waar volgens Ganbaro vzw volgende zaken kunnen gebeuren:

 • Veiligheid en gezondheid
  • Overval
  • Niet respecteren van de veiligdheidsvoorschriften
  • Overtreden van het rookverbod
  • enz.
 • Bescherming van goederen
  • Inbraak
  • Diefstal van goederen
  • Vandalisme
  • enz.

Ganbaro vzw heeft het recht om derden te filmen en op basis van deze beelden hen de toegang
te verbieden en sancties te nemen. Deze beelden zullen niet langer dan 1 maand behouden
worden tenzij ze een transgressie vaststellen. Dan zullen ze langer bewaard worden om
beschikbaar te zijn voor de politie. Indien er camerabewaking is zal dit aangeduid worden aan
de ingangen en zal dit gemeld zijn aan de privacycommissie.

Ganbaro VZW en haar leden kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor enige transgressie op het Portretrecht zoals bepaald in de Belgische wetgeving van de auteurswet volgens het nieuwe art. 10 AW 1994 wat het volgende verklaart:

“De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon
die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te
reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van
de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder
toestemming van zijn rechtverkrijgenden”

Het portretrecht geldt enkel ten opzichte van de afbeelding van een persoon waarop
deze ook effectief herkenbaar is, hetzij omdat derden de afgebeelde persoon kunnen herkennen, hetzij de afgebeelde zichzelf kan herkennen. Dit impliceert
niet noodzakelijk een volledige afbeelding van een persoon of van zijn of haar gezicht. Het kan ook een karikatuur of spotprent zijn waarop een persoon
duidelijk herkenbaar is. Het portretrecht geldt enkel voor natuurlijke personen. Niet voor afbeeldingen van objecten, woningen of dieren, ook al kunnen die een
associatie of identificatie oproepen met een bepaald persoon of rechtspersoon.

Het portretrecht geldt evenmin voor personages in auteurswerken of stripfiguren: het doel is de persoonlijkheid van elke mens te beschermen en daardoor beperkt de bescherming van het portretrecht zich tot fysieke personen.

Wapens en cosplayattributen

Echte wapens zijn ten strengste verboden! Binnen zijn replica- of modelwapens toegestaan als
attribuut zolang deze te allen tijde opgeborgen blijven, behalve tijdens een voorstelling op de
cosplaywedstrijd of wanneer men gevraagd wordt voor een fotosessie. Deze wapens moeten
echter met zorg en veiligheid behandeld worden. Cosplaywapens (gemaakt uit schuimrubber,
karton, …) mogen bovengehaald worden als zij te herkennen zijn als valse wapens en niemand
pijn kunnen doen. Replica- of modelwapens moeten voldoen aan de Belgische wetgeving.

Buiten het conventiegebied (bv.: parking, treinstation) vragen we om alle wapens veilig
op te bergen en te transporteren. Dit wordt gevraagd door de politie omdat er voorvallen
kunnen ontstaan waarin men u kan beschouwen als een gevaar of omdat er ongevallen kunnen
plaatsvinden.

Weet u niet of uw wapen binnen mag, contacteer ons dan op voorhand of kom naar onze informatiebalie tijdens de conventie!

Cosplaywapens en -attributen die op welke manier of wijze dan ook de veiligheid in gedrang kunnen brengen zijn verboden. Dit omvat o.a., maar is niet beperkt tot:

 • Air-soft, replicavuurwapens, etc.
 • Wapens van harde materialen (staal), etc.
 • Attributen die te lang zijn waardoor de doorgang geblokkeerd kan worden.
 • Persoonlijke attributen die de publieke veiligheid kunnen hinderen.

Orde en veiligheid

Alle bezoekers worden geacht elkaar normaal en respectvol te behandelen. Ergerlijk gedrag hier beschreven is verboden. Dit is niet alleen ons beleid maar is ook deel van de wet. Bent u getuige hiervan, laat het de staff weten.

Ergeren

 • Negatief en onbeleefd gedrag tegenover anderen.
 • De activiteiten, etc. opzettelijk verstoren op het evenement.

Uitnodigingen

 • Borden tonen die explicite of beledigende taal bevatten, alsook aanmaningen, bedreigingen en beledigingen.
 • Verspreiden van flyers op de conventie of posters op de muren hangen is verboden. Ganbaro vzw en haar medewerkers behouden zich het recht om deze te verwijderen. Flyers kunnen door Ganbaro vzw verwijderd worden wegens verscheidene redenen. Deze redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  • Aanmaning tot haat of geweld
  • Aanranding van de eer of de goede naam van een persoon of personen
  • Elke andere transgressie op het strafwetboek
 • Diensten of goederen aanbieden buiten de daarvoor bedoelde locaties. De volgende situaties vallen hieronder (maar worden niet beperkt tot):
  • Koopwaar aanbieden buiten de plaats voorzien voor personen die koopwaar mogen aanbieden.

Andere

 • Onzedig gedrag
 • Versperren van (veiligheids)deuren en gangen.
 • Kinderen onder de 12 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een volwassene;
 • Onnodig geroep of geschreeuw of ander storend gedrag;
 • Voordringen;
 • Onder de invloed zijn van alcohol of drugs;
 • Vechten (role play en acts zijn toegelaten bij deelname op het podium);
 • Grof gedrag;
 • Elk onveilig gedrag;
 • Diefstal;
 • Opzettelijk schade toebrengen aan anderen. Hieronder valt zowel de eerbaarheid van die persoon als fysiek geweld.
 • Rondhangen op plaatsen waar toegang beperkt is, bv. achter de schermen van het podium, de staffruimte en technische gebieden.
 • Ganbaro vzw heeft het recht de politie te bellen bij het vaststellen van schade en deze terug te vorderen van de dader. Diefstal wordt altijd gemeld aan de politie.

Op verzoek van medewerkers moeten bezoekers zich identificeren.

Ganbaro vzw heeft het recht om toegang te verbieden aan bezoekers indien zij hiervoor een geldige reden opgeven.

Annulatie

Toegangsbewijzen zijn geregistreerd op naam en zijn niet uitwisselbaar. Toegangsbewijzen kunnen niet terugbetaald worden.

Deze regels zijn onderworpen aan aanpassingen en moeten gerespecteerd worden door
iedereen die Atsusacon of elk ander evenement georganiseerd door Ganbaro vzw bezoekt. De
staff heeft het recht deze regels te interpreteren zoals zij dit gepast vinden maar dit gebeurt op
een redelijke wijze. Enige verschillen in de anderstalige regelgeving vormen geen reden tot
het aannemen dat de verschillen goedgekeurd zijn. Men dient er altijd vanuit te gaan dat de
tekst waarin de verschillen verboden worden de correcte tekst is voor die verschillen.

Kortingen

De kortingen die gegeven worden door een op Ganbaro vzw georganiseerd evenement
zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen op andere evenementen of met andere korting
op hetzelfde evenement. Deze kortingen zijn onderhevig aan mogelijke veranderingen en
Ganbaro vzw behoudt zich het recht om deze voorwaarden aan te passen.