Huisregels

Door het terrein te betreden ga je akkoord met de regels van het festival. In geval van twijfel hebben de staff en de medewerkers het recht om te oordelen over de interpretatie ervan. Ganbaro vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen of voor verwondingen opgelopen tijdens het evenement. In alle gevallen waar de Belgische wetgeving noch de huisregels een duidelijk antwoord verschaffen, beslist de vzw.

 

Voedsel, drinken en roken

Consumptie van voedsel of drank zijn overal toegelaten, behalve op de sportmatten. Al het afval moet in de vuilnisbakken gedeponeerd worden. Buiten het conventiegebied willen we het ook proper houden, dus gooi a.u.b. daar ook uw afval in de desbetreffende vuilnisbakken.

Badgebeleid en bagage

Iedere bezoeker heeft te allen tijde een toegangsbewijs bij zich.

Indien de bezoeker dit bewijs niet kan tonen aan de controleur (dit kan zowel een stafflid als vrijwilliger zijn), dan heeft deze laatste het recht om de bezoeker door te verwijzen naar de kassa of de verdere betreding van het terrein te ontzeggen.

De staff is herkenbaar door het staff-T-shirt. Vrijwilligers zijn herkenbaar door hun crew-T-shirt en stewards door hun fluovestje.

Staffleden hebben het recht om jassen, tassen en ander materiaal dat misplaatst is te verwijderen. De bezoeker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage en Ganbaro vzw en haar leden hebben geen schuld bij enige schade toegebracht aan of verlies van zijn of haar bagage. Er is een betaalde vestiaire beschikbaar tegenover de kassa.

 

Fotografie, video, GSM’s en elektronica

Wanneer men een evenement van Ganbaro vzw betreedt, gaat men akkoord met de mogelijkheid dat men gefilmd of gefotografeerd wordt voor promotionele en/of
veiligheidsredenen.

Het filmen uit veiligheidsoverwegingen is toegestaan bij wet. Camera’s kunnen geplaatst worden op plaatsen waar volgens Ganbaro vzw volgende zaken kunnen gebeuren:

 • Veiligheid en gezondheid
  • overvallen
  • niet respecteren van de veiligdheidsvoorschriften
  • overtreden van het rookverbod
  • enz.
 • Bescherming van goederen
  • inbraak
  • diefstal van goederen
  • vandalisme
  • enz.

Ganbaro vzw heeft het recht om derden te filmen en hen op basis van deze beelden de toegang te verbieden en sancties te nemen. Deze beelden zullen niet langer dan een maand bewaard blijven, tenzij een transgressie wordt vastgesteld. In dat geval worden ze langer bewaard om beschikbaar te zijn voor de politie of het gerecht. Indien er camerabewaking is zal dit aangeduid worden aan de ingangen en zal dit gemeld zijn aan de privacycommissie.

Ganbaro VZW en haar leden kunnen niet verantwoordelijk geacht worden voor enige transgressie op het Portretrecht zoals bepaald in de Belgische wetgeving van de auteurswet volgens het nieuwe art. 10 AW 1994 wat het volgende verklaart:

 

“De auteur of de eigenaar van een portret dan wel enige andere persoon die een portret bezit of voorhanden heeft, heeft niet het recht het te reproduceren of aan het publiek mede te delen zonder toestemming van de geportretteerde of, gedurende twintig jaar na diens overlijden, zonder toestemming van zijn rechtverkrijgenden”

art. 10 AW 1994

Het portretrecht geldt enkel ten opzichte van de afbeelding van een persoon waarop deze ook effectief herkenbaar is, hetzij doordat derden de afgebeelde persoon kunnen herkennen, hetzij doordat de afgebeelde zichzelf kan herkennen.

Dit impliceert niet noodzakelijk een volledige afbeelding van een persoon of van diens gezicht. Het kan ook een karikatuur of spotprent zijn waarop een persoon duidelijk herkenbaar is.

Het portretrecht geldt enkel voor natuurlijke personen. Niet voor afbeeldingen van objecten, woningen of dieren, ook als die een associatie of identificatie oproepen met een bepaalde persoon of rechtspersoon.

Het portretrecht geldt evenmin voor personages in auteurswerken of voor stripfiguren: het doel is de persoonlijkheid van elke mens te beschermen en daardoor beperkt de bescherming van het portretrecht zich tot fysieke personen.

 

Wapens en cosplayattributen

Echte wapens zijn ten strengste verboden! Binnen zijn replica- of modelwapens toegestaan als attribuut voor de cosplaycompetitie en voor fotosessies. Deze wapens moeten echter met zorg en veiligheid behandeld worden.

Cosplaywapens (gemaakt uit schuimrubber, karton, …) mogen zichtbaar gedragen worden als deze herkenbaar zijn als valse wapens en niemand pijn kunnen doen. Replica- of modelwapens moeten voldoen aan de Belgische wetgeving.

Buiten het conventiegebied (bijv.: parking, treinstation) vragen we om alle wapens veilig op te bergen en te transporteren. Dit wordt gevraagd door de politie omdat er voorvallen kunnen ontstaan waarbij men u kan beschouwen als een gevaar of omdat er ongevallen kunnen plaatsvinden.

Weet u niet of uw wapen binnen mag, contacteer ons dan op voorhand of kom naar onze informatiebalie tijdens de conventie!

Cosplaywapens en -attributen die op welke manier of wijze dan ook de veiligheid in gedrang kunnen brengen zijn verboden. Dit omvat o.a., maar is niet beperkt tot:

 • airsoft, replicavuurwapens, etc.;
 • wapens van harde materialen (staal), etc.;
 • attributen die te lang zijn waardoor de doorgang geblokkeerd kan worden;
 • persoonlijke attributen die de publieke veiligheid kunnen hinderen.

Orde en veiligheid

Alle bezoekers worden geacht elkaar normaal en respectvol te behandelen. Ergerlijk gedrag zoals hieronder beschreven is verboden. Dit is niet alleen ons beleid, maar maakt ook deel uit van de wet. Bent u getuige hiervan, breng de staff dan op de hoogte.

Ergeren

 • Negatief en onbeleefd gedrag tegenover anderen.
 • De activiteiten, etc. op het evenement opzettelijk verstoren.

Uitnodigingen

 • Borden tonen die expliciete of beledigende taal bevatten, alsook aanmaningen, bedreigingen en beledigingen.
 • Het verspreiden van flyers op de conventie of posters op de muren hangen is verboden. Ganbaro vzw en haar medewerkers behouden zich het recht voor om deze te verwijderen. Flyers kunnen door Ganbaro vzw verwijderd worden wegens verscheidene redenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
  • aanmaning tot haat of geweld
  • aanranding van de eerbaarheid of de goede naam van een persoon of personen
  • elke andere transgressie op het strafwetboek
 • Diensten of goederen aanbieden buiten de daarvoor bedoelde locaties. De volgende situaties vallen hieronder (maar worden niet beperkt tot):
  • koopwaar aanbieden buiten de plaats voorzien voor personen die koopwaar mogen aanbieden.

Andere

 • Onzedig gedrag.
 • Versperren van (veiligheids)deuren en gangen.
 • Kinderen onder de 12 jaar moeten te allen tijde begeleid worden door een volwassene.
 • Onnodig geroep of geschreeuw of ander storend gedrag.
 • Voordringen.
 • Onder invloed zijn van alcohol of drugs.
 • Vechten (roleplay en acts zijn toegelaten bij deelname op het podium).
 • Grof gedrag.
 • Elk onveilig gedrag.
 • Diefstal.
 • Opzettelijk schade toebrengen aan anderen. Hieronder valt zowel de eerbaarheid van die persoon als fysiek geweld.
 • Rondhangen op plaatsen waar de toegang beperkt is, bijv. achter de schermen van het podium, de staffruimte en technische gebieden.
 • Ganbaro vzw heeft het recht de politie te bellen bij het vaststellen van schade en deze terug te vorderen van de dader. Diefstal wordt altijd gemeld aan de politie.

Op verzoek van medewerkers moeten bezoekers zich identificeren.

Ganbaro vzw heeft het recht om toegang te verbieden aan bezoekers indien zij hiervoor een geldige reden opgeven.

 

Annulatie

Toegangsbewijzen zijn geregistreerd op naam en zijn niet uitwisselbaar.

Toegangsbewijzen kunnen niet worden terugbetaald.

Deze regels zijn onderworpen aan aanpassingen en moeten worden gerespecteerd  door iedereen die Atsusacon of elk ander evenement georganiseerd door Ganbaro vzw bezoekt.

De staff heeft het recht deze regels te interpreteren zoals zij dit gepast vinden maar dit gebeurt op een redelijke wijze. Enige verschillen in de anderstalige regelgeving vormen geen reden tot aannemen dat de verschillen goedgekeurd zijn. Men dient er altijd vanuit te gaan dat de tekst waarin de verschillen worden verboden de correcte tekst is voor die verschillen.

 

Kortingen

De kortingen die gegeven worden door een op Ganbaro vzw georganiseerd evenement zijn niet cumuleerbaar met kortingen op andere evenementen of met andere kortingen op hetzelfde evenement. Deze kortingen zijn onderhevig aan mogelijke veranderingen en Ganbaro vzw behoudt zich het recht om deze voorwaarden aan te passen.