ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BEZOEKERS VAN ATSUSACON

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Ganbaro VZW (met ondernemingsnummer 0834.943.039), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via [email protected] of per post: Ganbaro VZW, Jeroom Duquesnoylaan 20, 9051 Gent. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer 0032 484 68 23 19 en via onze sociale media, zoals Facebook, Instagram en Twitter. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen toegangstickets voor onze eigen evenementen.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een ticket te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacybeleid op onze website www.atsusacon.be. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst). Minderjarige bezoekers dienen toestemming te vragen van hun ouder(s) of voogd alvorens zich te registreren en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de tickets wordt aangegeven in onze ticketshop. U kunt betalen met IDeal en Bancontact via onze externe betalingsverwerker Mollie Payments.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw ticket af op het e-mailadres dat u bij de bestelling hebt opgegeven.

Artikel 5 – Aangeleverde informatie

Het maken van aanpassingen aan en vervalsen van de door Ganbaro VZW geleverde informatie is niet toegestaan en in bepaalde gevallen zelfs strafbaar (Art. 193 Strafwetboek). Eenieder die wordt betrapt hierop of op het assisteren hierbij zal de toegang tot de evenementen van Ganbaro VZW voor minimaal een jaar worden ontzegd, zonder recht op restitutie. In ernstige gevallen zal tevens de politie worden ingeschakeld.

Artikel 6 – Retour en doorverkoop

Het is niet mogelijk om tickets te retourneren of te annuleren. Het doorverkopen van tickets is toegestaan indien dit niet voor meer dan de oorspronkelijke prijs geschiedt. Indien er wel een hogere prijs gevraagd wordt, heeft Ganbaro VZW het recht om het betreffende ticket ongeldig te verklaren, zonder recht op restitutie. Ganbaro VZW is niet verantwoordelijk voor het overdrachtsproces, de overdracht van fysieke tickets of verrichte betalingen tussen bezoekers.

Artikel 7 – Geldigheid tickets

Een ticket is alleen geldig voor de weekdag of weekdagen waarvoor het besteld is. Tickets kunnen niet overgezet worden op een andere weekdag. In geval van overmacht blijft een reeds aangeschaft ticket geldig tot een nieuwe datum. Indien geen nieuwe datum gevonden kan worden voor de aankomende editie blijft een aangeschaft ticket geldig voor een eerstvolgende editie van het evenement waarvoor het ticket werd aangekocht.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

Koop en verkoop van het ticket verloopt via onze ticketshop, waarbij u optreedt als koper en Ganbaro VZW als verkoper van het ticket. Mollie B.V. verwerkt slechts de betalingen en is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen u en Mollie B.V. Ganbaro VZW is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van tickets, noch voor door derde partijen illegaal verkochte ongeldige tickets. Ganbaro VZW is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of verlies van persoonlijke eigendommen, voor persoonlijke ongelukken die zich voordoen tijdens of op het evenement, voor beloftes door derden of voor kosten en schade welke ontstaan aan bezoekers en goederen, als direct of indirect gevolg van handelen of nalaten van andere bezoekers, externe partijen of de medewerkers of vertegenwoordigers van Gent ICC, tijdens of in verband met het evenement.

Artikel 9 – Overmacht

Ganbaro VZW kan het evenement verschuiven naar een andere datum of locatie of zelfs annuleren indien er sprake is van overmacht.

Artikel 10 – Toegang

Bezoekers jonger dan 13 jaar moeten begeleid worden door een volwassene van 18 jaar of ouder. Kinderen tot en met 12 jaar krijgen na registratie aan de kassa gratis toegang tot de conventie, onder begeleiding van een volwassene met een geldig ticket.

Artikel 11 – Verwerking van persoonsgegevens

11.1 Op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene verordening gegevensbescherming) heeft Ganbaro VZW verplichtingen tegenover derden, onder andere de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage en het beperken, rectificeren en verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen alsmede het overdragen van deze persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

11.2 Partijen zijn het erover eens dat Ganbaro VZW  ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘verwerker’ is in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming. In dit verband zijn ten aanzien van de verwerkingen van persoonsgegevens de bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.

11.3 Ganbaro VZW  beschouwt alle informatie opgegeven bij de registratie als vertrouwelijk, en deze zal niet worden verkocht, verhuurd of uitgeleend aan derden, in overeenkomst met de Algemene verordening gegevensbescherming.

11.4 Ganbaro VZW zal de persoonsgegevens van bezoekers niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het afhandelen van bestellingen via onze website of voor de handhaving van onze huisregels.

Artikel 12 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 13 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar [email protected]. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen tien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen vijf dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 14 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Belgisch recht van toepassing. In het geval van een geschil is de Ondernemingsrechtbank Gent – afdeling Gent bevoegd.